GEOSUPORT

estudis geotècnicsEstudis geotècnics – GEOSUPORT

Som una consultoria independent dedicada a la geotècnia aplicada a l’edificació i a l’enginyeria civil.

Cerquem, per sobre de qualsevulla altra fita, assolir la confiança dels nostres clients i col·laboradors.

Desitgem oferir un servei que sumi qualitat, atenció singular i eficiència.

Ens trobaràs a Sabadell (Barcelona), Castejón de Sos (Osca), Navalmoral de la Mata (Càceres) i Alboraia (València)

Podem oferir-te els nostres serveis de realització d’estudis geotècnics a les províncies on comptem amb seu, i les properes a les mateixes.

Els nostres àmbits d’actuació habituals són:

Infraestructures viàries (autopistes, carreteres, ferrocarrils).
Canalitzacions (xarxes d’aigües residuals, xarxes d’abastament, dipòsits).
Urbanisme.
Construcció residencial (des d’habitatges unifamiliars a edificis plurifamiliars).
Construcció de sector terciari (edificis de serveis i oficines, equipaments, instal·lacions esportives).
Construcció industrial i implantació d’equips i màquines especials.
Estudis de patologia geotècnica: fonaments especials, recalçaments, estabilitat de talussos, obres de contenció, afeccions d’aigües de el terreny.
Informes pericials.

El desenvolupament dels nostres estudis geotècnics comprèn les següents activitats:

 • Estudi previ de el problema a resoldre: valoració de les necessitats de el projecte de construcció o dels danys soferts per una edificació o infraestructura, especialment en els estudis geotècnics de patologia. Valoració econòmica dels serveis de geotècnia.
 • Realització dels reconeixements necessaris per establir les característiques de el terreny, a l’escala necessària segons el projecte. Execució de sondeigs, cales, assaigs de penetració; presa de mostres; prospeccions geofísiques; cartografia geològica general i de detall (des del planejament geològic a gran escala a l’aixecament d’estacions geomecàniques de detall).
 • Planificació i realització dels treballs de laboratori, per tal d’establir els paràmetres necessaris de resistència, deformabilitat, agressivitat, expansivitat, etc., d’el subsòl i de les aigües de el terreny.
 • Avaluació geològica i geotècnica dels resultats obtinguts de les tasques de reconeixement i dels assaigs de laboratori. Establiment dels models geològics i geotècnics d’l’emplaçament estudiat.
 • Estudi, propostes i recomanacions per al projecte de construcció o d’intervenció, incloent:
  • Estudi de fonaments (tipologia, cota de suport, tensions de servei recomanades, estimació de seients i deformacions).
  • Estabilitat global i local de talussos provisionals o definitius, així com de les empentes sobre obres de contenció.
  • Valoració de l’comportament de sòls metaestables (expansius o col·lapsables).
  • Influència de les aigües del terreny.
  • Comprovació de l’grau d’agressivitat dels sòls i de les aigües.
  • Estudi de tots aquells altres aspectes geològics i geotècnics que puguin ser d’interès per al projecte o la intervenció proposada.

Gràcies pel vostre interès