Patologia geotècnica

Al llarg dels anys, GEOSUPORT ha acumulat una significativa experiència en la realització d’estudis geotècnics la finalitat dels quals ha estat determinar els processos que han conduït l’aparició de danys en una edificació o una infrastructura, les causes dels quals s’atribueixen al comportament del terreny.

En sentit estricte, s’entén com patologia del terreny a la disciplina que versa sobre el coneixement dels processos desenvolupats pel sòl i que malmeten (no sempre de forma prevista) una obra. Una acepció més àmplia identifica el terme patologia amb el propi dany causat a l’obra.

 

 

D’entre els processos més comuns que poden conduïr a una merma de la seguretat de l’obra –  o bé a un problema en la funcionalitat de la mateixa – i que tenen relació amb el comportament del terreny, cal destacar els següents:

– Deformacions (assentaments) de sòls més compresibles de l’esperat.

– Esgotament de la capacitat resistent del subsòl causada per la sol·licitació del fonament (falla generalitzada.)

– Fenòmens d’inestabilitat de talussos.

– Empentes sobre estructures de contenció superiors a les admissibles.

– Variacions de volum o de l’estat de tensions del sòl provocades per canvis d’humitat (expansivitat o col·lapse.)

– Accés imprevist d’aigües subterrànies a l’obra (humitats, inundació.)

– Fenòmens produïts per la dinàmica de les aigües subterrànies (subpressions, empentes, arrossegament de fins.)

– Degradació del material de l’estructura en contacte amb el terreny, provocada per agents químics agressius presents en el sòl.

La resolució d’un problema geotècnic associat a una patologia del terreny requereix d’una aproximació metodològica que difereix en gran mesura de la línia procedimental que és usual en l’elaboració d’estudis geotècnics convencionals. És imprescindible aproximar-se al cas amb absència d’idees i solucions preconcebudes, dur a terme una anàlisi que inclogui l’estudi del terreny,  així com el de la pròpia obra, i procedir de forma deductiva a establir la relació causa – efecte entre les accions de l’obra al terreny i a l’inrevés.